Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO 
prof. uczelni, dr hab.

Magdalena Joanna Górska - Ponikowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
 
 
 

Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wizytujący Profesor na Uniwersytecie w Stuttgarcie (Stuttgart, Niemcy) oraz w Instytucie ‘Istituto Euro Mediterraneo di Scienza’ (Palermo, Włochy). Obszary naukowo-badawcze obejmują onkologię eksperymentalną oraz neurobiologię. Prowadzone projekty badawcze dotyczą określenia roli pochodnych estradiolu w patogenezie i progresji chorób nowotworowych oraz neurodegeneracyjnych, jak również wykorzystania nanotechnologii do projektowania nowych leków przeciwnowotworowych.

prof. uczelni, dr hab.
Dagmara Jacewicz
Uniwersytet Gdański
 
 
 

Dr hab. Dagmara Elżbieta Jacewicz, profesor uczelni - UG urodziła się 30 września 1976 roku w Bolesławcu. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała tamże edukację w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego. Studiowała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2001 roku obroniła pracę magisterską. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Pracę doktorską obroniła w 2005 roku, za którą otrzymała nagrodę Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W lipcu 2015 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UG. Od 2004 roku pracuje na Wydziale Chemii jako asystent, adiunkt i profesor uczelni (od 2016). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na chemii związków kompleksowych, kinetyce reakcji oraz na biosensorach molekularnych, a w szczególności na ich zastosowaniach do oznaczania tlenku azotu(IV) i tlenku węgla(IV) w materiale biologicznym. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 100 prac naukowych, z czego 93 to publikacje wydane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest współautorką ponad 100 komunikatów naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

prof. uczelni, dr hab.
Henryk Myszka
Uniwersytet Gdański
 
 
 

W 1982 r ukończyłem studia chemiczne na Uniwersytecie Gdańskim i od tego czasu jestem związany zawodowo z tą Uczelnią. Przez dwa lata (1989–1991) przebywałem na stażu naukowym w Instytucie Farmakologii w University of Tennessee (Memphis, USA). Obecnie pracuję na stanowisku profesora UG. Zajęcia dydaktyczne prowadzę w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, a naukowo zajmuję się chemią cukrów, w szczególności syntezą i właściwościami glikozaminozydów betuliny i diosgeniny. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i opiekuję się Naukowym Kołem Chemików.

dr inż.
Maciej Sienkiewicz
Politechnika Gdańska
 
 
 

Działalność naukowa związana z badaniami nad syntezą, technologią produkcji i charakterystyką właściwości tworzyw polimerowych, które mają zastosowanie w produkcji wyrobów elastomerowych, ekologicznych kompozytów poliuretanowo-gumowych, uzyskiwanych z poużytkowych opon samochodowych, polimerowych modyfikatorów asfaltów drogowych oraz biodegradowalnych wyrobów jednorazowego użytku m.in. sztućców i opakowań, uzyskiwanych przy udziale skrobi termoplastycznej. Członek Komisji Rektorskiej PG ds. Innowacji.

dr
Joanna Drzeżdżon
Uniwersytet Gdański
 
 
 
 

Jestem pracownikiem Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłam studia na kierunku Chemia na Wydziale Chemii UG w 2012 roku, tam również otrzymałam w 2017 r. stopień doktora. Prowadzę badania nad syntezą oraz właściwościami fizykochemicznymi związków koordynacyjnych jonów metali przejściowych, a także ich zastosowaniem jako katalizatorów polimeryzacji olefin. Jestem współautorką 51 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także 2 patentów. Opiekuję się Kołem Naukowym Biznesu Chemicznego.

dr
Natalia Gruba
Uniwersytet Gdański
 
 
 

Tematyka prowadzonych badań dotyczy diagnostyki chorób nowotworowych, że szczególnym uwzględnieniem raka pęcherza moczowego. Choroba nowotworowa wykryta na wczesnym etapie rozwoju, daje duże szanse na wyleczenie pacjenta. Niestety w większości przypadków diagnoza stawiana jest zbyt późno, stąd poszukiwanie nowych, szybkich i skutecznych metod diagnostycznych jest paląca potrzebą dla systemu opieki zdrowotnej.

dr
Daria Grzywacz
Uniwersytet Gdański
 
 
 

Adiuknt w Zespole Glikochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Obszary naukowo-badawcze obejmują chemię cukrów, a w szczególności połączenia węglowodanów z saponinami triterpenoidowymi, spirostanowymi wykazującymi aktywność biologiczną (m.in. diosgenina, betulina). Dodatkowo zainteresowania badawcze związane są z syntezą i oceną aktywności przeciwgrzybicznej, przeciwbakteryjnej oraz hemolitycznej glikozylowanych peptydów przeciwdrobnoustrojowych (gAMP).