top of page

Goście specjalni 

SOBOTA 18.09.2021 g. 9.15

Profesor dr hab. Justyna Brasuń, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Tytuł wykładu: Od linowych do bicyklicznych ligandów peptydowych 

Pani prof. dr hab. Justyna Brasuń jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Zainteresowania badawcze Pani Profesor koncentrują się na analizie oddziaływania peptydów oraz ich pochodnych z jonami metali ze szczególnym uwzględnieniem peptydów o strukturze mono- i policyklicznej.

logo_umw.png
NIEDZIELA 19.09.2021 g. 9.15

Prezes PROZON Fundacji Ochrony Klimatu - Pan Krzysztof Grzegorczyk
Tytuł wykładu: Wpływ branży chłodniczej na środowisko - 25 lat sieci 3R w Polsce

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu jest samofinansującą organizacją pozarządową, działającą od 25 lat na rzecz ograniczenia emisji gazów szkodliwych dla środowiska, stosowanych w chłod­nictwie i energetyce. Założenie Fundacji przez dostawców czynników chłodni­czych stanowiło wyraz ich ekologicznej świadomości oraz potrzeby prowadze­nia społecznie odpowiedzialnej działal­ności gospodarczej. Dzięki współpracy z setkami firm serwisowych w Polsce, które dokonują odzysku gazów chłod­niczych. Fundacja regeneruje dziesiątki ton gazów cieplarnianych, często również dewastujących warstwę ozonową. Stosowanie czynników pochodzących z odzysku pozwala ograniczyć produkcję nowych szkodliwych gazów.

Fundacja utrzymuje się z usług regene­racji, analiz laboratoryjnych oraz orga­nizacji szkoleń dla branży chłodniczej i energetycznej. Celem nadrzędnym szkoleń jest kreowanie odpowiedzial­nych postaw i w konsekwencji ograni­czenie emisji szkodliwych gazów. W ra­mach międzynarodowego konsorcjum REAL Alternatives, Fundacja promuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w chłodnictwie i klimatyzacji.

W Zgromadzeniu Fundatorów zasiada­ją firmy: Air Products Sp. z o.o., Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Schiessl Polska Sp. z o.o.

PROZON_RGB.png
bottom of page