top of page

Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO 
prof. dr hab.
Wojciech Kamysz
Gdański Uniwersytet Medyczny
 
 
 

​Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2020 r. Dziekan tego Wydziału.

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół projektowania i syntezy nowych związków peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, przeciwwirusowej i przeciwnowotworowej. W grupie tej na szczególną uwagę zasługują naturalne antybiotyki peptydowe. Do innych obszarów zainteresowań należą poszukiwania proekologicznych metod analizy i oczyszczania związków chemicznych oraz rozwijanie syntezy pod kątem technologicznym. Autor ponad 200 publikacji naukowych pałnotekstowych, promotor wielu prac magisterskich oraz 9 doktoratów. Aktywny przedsiębiorca.

dr inż.
Iwona Cichowska-Kopczyńska
Politechnika Gdańska
 
 
 

Dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna, Adiunkt w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Bierze udział w realizacji wielu projektów naukowych, w tym międzynarodowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół technologii separacyjnych, procesów wymiany masy, zrównoważonego rozwoju, gospodarki cyrkularnej.

dr inż.
Maciej Sienkiewicz
Politechnika Gdańska
 
 
 

Katedra Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Działalność naukowa związana z badaniami nad syntezą, technologią produkcji i charakterystyką właściwości tworzyw polimerowych, które mają zastosowanie w produkcji wyrobów elastomerowych, ekologicznych kompozytów poliuretanowo-gumowych, uzyskiwanych z poużytkowych opon samochodowych, polimerowych modyfikatorów asfaltów drogowych oraz biodegradowalnych wyrobów jednorazowego użytku m.in. sztućców i opakowań, uzyskiwanych przy udziale skrobi termoplastycznej. Członek Komisji Rektorskiej PG ds. Innowacji.

prof. uczelni, dr hab.
Magda Caban
Uniwersytet Gdański
 
 
 

Pracownik Katedry Analizy Środowiska, kierownik Pracowni Analityki i Monitoringu Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Urodzona w 1985 r. w Rynie. W 2013 obroniła pracę doktorską pod tytułem „Porównanie oraz opracowanie nowych metod oznaczania wybranych farmaceutyków w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej”. Natomiast rozprawa habilitacyjna była w temacie „Zastosowanie cieczy jonowych oraz nowych metod derywatyzacyjnych i ekstrakcyjnych w analityce wybranych farmaceutyków”. Dorobek naukowy związany jest obszarami badawczymi obejmującymi zagadnienia ochrony środowiska, chemii analitycznej i ekotoksykologii. Autor ponad 70 artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach. Odbyła staże naukowe w Uniwersytecie w Aveiro, Uniwersytecie w Bremie i Politechnice Drezdeńskiej. Obecnie członek Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN, Zespołu Analityki Środowiskowej i Przemysłowej KChA PAN, Zespołu Miniaturyzacji i Analizy Śladowej KChA PAN, Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Stypendysta ministerialnego programu dla wybitnych młodych naukowców za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej. Promotor ponad 30 prac dyplomowych i magisterskich. Promotor lub kopromotor trzech przewodów doktorskich. Prywatnie, aktywna wielbicielka przyrody i sztuki.

dr
Joanna Żebrowska
Uniwersytet Gdański
 
 
 

Ph.D. from the Faculty of Chemistry, University of Gdansk, graduated LiSMIDoS at the Faculty of Biotechnology University of Gdansk-Medical University of Gdansk. Assistant Professor at the Department of Molecular Biotechnology, Faculty of Chemistry at the University of Gdansk. Manager of the 5 academic grants "Research of Young Scientists" cloning and analysing thermostable restriction endonuclease belonging to Thermus family enzymes. Research area: purification of polyepitopic proteins with therapeutic and regenerative proteins, design and cloning synthetic genes, bacteriophage proteins, chemical synthesis cofactor analogues for Thermus family enzymes, engineering DNA-recognition specificity of enzymes, biochemical and physico-chemical properties of the enzymes. Co-author of 13 publications (IF = 38, H-index = 3) and 32 conference presentations. Experience work: 4 Biotechnology Companies, co-author of 3 patents application. Project task manager NCN: bacteriophage proteins 2019/03/X/NZ1/01903; 557-T040-1225-19-2M  (acronym MINIATURA) (2019-2020). Project contractor NCBiR: new poliepitopic regenerative proteins STRATEGMED1/235077/9/NCBR/2014 (acronym REGENNOVA) (2015-2017), new anti-cancer therapy STRATEGMED3/306853/9/NCBR/2017 (acronym TARGETTELO) (2017-2019). Project task manager NCBiR nanobiomaterials – next-generation delivery system TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019 (acronym BIONANOVA) (2019-2022).

dr
Magdalena Zdrowowicz-Żamojć
Uniwersytet Gdański
 
 
 

W 2012 roku ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Chemia. W tym samym roku rozpoczęła Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii UG, zaś w 2017 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską zatytułowaną: „Pochodne zasad nukleinowych jako substancje uwrażliwiające DNA na promieniowanie elektromagnetyczne”, uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych. Od 2016 roku dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć jest zatrudniona w Katedrze Chemii Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego (początkowo asystent, zaś od 2018 roku adiunkt). Zajmuje się badaniem procesów foto- i radiosensybilizacji DNA znakowanego modyfikowanymi nukleozydami. Poza fizykochemicznymi badaniami modeli znakowanego DNA, prowadzi badania biologiczne, badając odpowiedź komórek nowotworowych, znakowanych foto/radiosensybilizatorami, na promieniowanie UV/jonizujące. Jest m. in. laureatką konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Nagrody dla Młodego Pracownika Naukowego za szczególne osiągnięcia w zakresie badań eksperymentalnych, przyznanej przez Dziekana Wydziału Chemii UG, nagrody Young Investigator Award przyznanej przez Komitet Naukowy konferencji „12th International Workshop on Radiation Damage to DNA” w Pradze czy beneficjentką stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Europa 2020”. Dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć jest współautorką 27 publikacji naukowych (opublikowanych m. in. w takich czasopismach jak Nature Communications, Journal of Physical Chemistry Letters czy Cancers), 2 rozdziałów w książkach naukowych (Wyd. Springer) oraz kilku książek przygotowujących do matury z chemii (Wyd. Operon). Pełniła rolę kierownika grantu naukowego Preludium, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz wykonawcy w kilku prestiżowych grantach krajowych i międzynarodowych (m. in. Maestro, Ceus-Unisono).

dr inż.
Paweł Mazierski
Uniwersytet Gdański
 
 
 

Młody naukowiec, adiunkt w Katedrze Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie nanotechnologie, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i fotokatalizę heterogeniczną. Jest autorem 2 rozdziałów w książkach opublikowanych przez wydawnictwa międzynarodowe (Springer, Elsevier), 7 zgłoszeń patentowych (w tym jedno PCL) oraz ponad 40 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Odbył staże zagraniczne w wiodących jednostkach badawczych: Uniwersytet Paris-Sud (Francja), Instytut Katalizy Uniwersytetu Hokkaido (Japonia), Instytut Katalizy (LIKAT, Niemcy) oraz Instytut Weizmanna (Izrael). Był wyróżniony m.in. nagrodą Rektora, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za osiągnięcia naukowe. Kierował 2 projektami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki oraz był wykonawcą w kilku projektach. 

bottom of page